అధికారం మరియు స్థానం కోసం మంత్రం

 

 

Mantra For Power And Position

పురుహూతాయ విద్మహే దేవరాజాయ ధీమహి తన్నః శక్రః ప్రచోదయాత్....

పురుహూతాయ విద్మహే దేవరాజాయ ధీమహి తన్నః శక్రః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |