రాజకీయ అధికారం కోసం అథర్వ వేద మంత్రం

అభీవర్తేన మణినా యేనేంద్రో అభివవృధే . తేనాస్మాన్ బ్రహ్మణస్పతేఽభి రాష్ట్రాయ వర్ధయ ..1.. అభివృత్య సపత్నాన్ అభి యా నో అరాతయః . అభి పృతన్యంతం తిష్ఠాభి యో నో దురస్యతి ..2.. అభి త్వా దేవః సవితాభి షోమో అవీవృధత్. అభి త్వా విశ్వ....

అభీవర్తేన మణినా యేనేంద్రో అభివవృధే .
తేనాస్మాన్ బ్రహ్మణస్పతేఽభి రాష్ట్రాయ వర్ధయ ..1..
అభివృత్య సపత్నాన్ అభి యా నో అరాతయః .
అభి పృతన్యంతం తిష్ఠాభి యో నో దురస్యతి ..2..
అభి త్వా దేవః సవితాభి షోమో అవీవృధత్.
అభి త్వా విశ్వా భూతాన్యభీవర్తో యథాససి ..3..
అభీవర్తో అభిభవః సపత్నక్షయణో మణిః .
రాష్ట్రాయ మహ్యం బధ్యతాం సపత్నేభ్యః పరాభువే ..4..
ఉదసౌ సూర్యో అగాదుదిదం మామకం వచః .
యథాహం శత్రుహోఽసాన్యసపత్నః సపత్నహా ..5..
సపత్నక్షయణో వృషాభిరష్ట్రో విషాసహిః .
యథాహమేషాం వీరాణాం విరాజాని జనస్య చ ..6..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |