అథర్వ వేద అను సూర్యముదాయతం సూక్త

అను సూర్యముదయతాం హృద్ద్యోతో హరిమా చ తే . గో రోహితస్య వర్ణేన తేన త్వా పరి దధ్మసి ..1.. పరి త్వా రోహితైర్వర్ణైర్దీర్ఘాయుత్వాయ దధ్మసి . యథాయమరపా అసదథో అహరితో భువత్..2.. యా రోహిణీర్దేవత్యా గావో యా ఉత రోహిణీః . రూపంరూపం వయో....

అను సూర్యముదయతాం హృద్ద్యోతో హరిమా చ తే .
గో రోహితస్య వర్ణేన తేన త్వా పరి దధ్మసి ..1..
పరి త్వా రోహితైర్వర్ణైర్దీర్ఘాయుత్వాయ దధ్మసి .
యథాయమరపా అసదథో అహరితో భువత్..2..
యా రోహిణీర్దేవత్యా గావో యా ఉత రోహిణీః .
రూపంరూపం వయోవయస్తాభిష్ట్వా పరి దధ్మసి ..3..
శుకేషు తే హరిమాణం రోపణాకాసు దధ్మసి .
అథో హారిద్రవేషు తే హరిమాణం ని దధ్మసి ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |