అథర్వ వేదం రుద్ర సూక్తం

41.4K

Comments

dutpt
Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

Good Spiritual Service -Rajaram.D

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Read more comments

వేదాలను ఎవరు రచించారు?

వేదాలను అపౌరుషేయం అంటారు. అంటే వాటికి రచయిత లేడు. వేదాలు మంత్రాల రూపంలో ఋషుల ద్వారా వ్యక్తమయ్యే కాలాతీత జ్ఞానం యొక్క భాండాగారాన్ని తయారు చేస్తాయి.

స్వర్గలోకంలో ఎవరైనా ఎంతకాలం ఉండగలరు?

మహాభారతం 3.191 ప్రకారం, స్వర్గలోకంలో ఉండే కాలం వ్యక్తి భూమిపై చేసిన మంచి పనుల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమిపై ఉన్న వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తి చేసిన మంచి పనులను గుర్తు చేసుకోవడం మర్చిపోయినప్పుడు, అతన్ని స్వర్గలోకం నుండి బయటకు పంపించేస్తారు.

Quiz

దశరథుని రాజపురోహితుడు ఎవరు?

భవాశర్వౌ మృడతం మాభి యాతం భూతపతీ పశుపతీ నమో వాం . ప్రతిహితామాయతాం మా వి స్రాష్టం మా నో హింసిష్టం ద్విపదో మా చతుష్పదః .. శునే క్రోష్ట్రే మా శరీరాణి కర్తమలిక్లవేభ్యో గృధ్రేభ్యో యే చ కృష్ణా అవిష్యవః . మక్షికాస్తే పశుపతే వ....

భవాశర్వౌ మృడతం మాభి యాతం భూతపతీ పశుపతీ నమో వాం .
ప్రతిహితామాయతాం మా వి స్రాష్టం మా నో హింసిష్టం ద్విపదో మా చతుష్పదః ..
శునే క్రోష్ట్రే మా శరీరాణి కర్తమలిక్లవేభ్యో గృధ్రేభ్యో యే చ కృష్ణా అవిష్యవః .
మక్షికాస్తే పశుపతే వయాంసి తే విఘసే మా విదంత ..
క్రందాయ తే ప్రాణాయ యాశ్చ తే భవ రోపయః .
నమస్తే రుద్ర కృణ్మః సహస్రాక్షాయామర్త్య ..
పురస్తాత్తే నమః కృణ్మ ఉత్తరాదధరాదుత .
అభీవర్గాద్దివస్పర్యంతరిక్షాయ తే నమః ..
ముఖాయ తే పశుపతే యాని చక్షూంషి తే భవ .
త్వచే రూపాయ సందృశే ప్రతీచీనాయ తే నమః ..
అంగేభ్యస్త ఉదరాయ జిహ్వాయా ఆస్యాయ తే .
దద్భ్యో గంధాయ తే నమః ..
అస్త్రా నీలశిఖండేన సహస్రాక్షేణ వాజినా .
రుద్రేణార్ధకఘాతినా తేన మా సమరామహి ..
స నో భవః పరి వృణక్తు విశ్వత ఆప ఇవాగ్నిః పరి వృక్తు నో భవః .
మా నోఽభి మాంస్త నమో అస్త్వస్మై ..
చతుర్నమో అష్టకృత్వో భవాయ దశ కృత్వః పశుపతే నమస్తే .
తవేమే పంచ పశవో విభక్తా గావో అశ్వాః పురుషా అజావయః ..
తవ చతస్రః ప్రదిశస్తవ ద్యౌస్తవ పృథివీ తవేదముగ్రోర్వాంతరిక్షం .
తవేదం సర్వమాత్మన్వద్యత్ప్రాణత్పృథివీమను ..
ఉరుః కోశో వసుధానస్తవాయం యస్మిన్నిమా విశ్వా భువనాన్యంతః .
స నో మృడ పశుపతే నమస్తే పరః క్రోష్టారో అభిభాః శ్వానః పరో యంత్వఘరుదో వికేశ్యః ..
ధనుర్బిభర్షి హరితం హిరణ్మయం సహస్రాఘ్ని శతవధం శిఖండిన్ .
రుద్రస్యేషుశ్చరతి దేవహేతిస్తస్మై నమో యతమస్యాం దిశీతః ..
యోఽభియాతో నిలయతే త్వాం రుద్ర నిచికీర్షతి .
పశ్చాదనుప్రయుంక్షే తం విద్ధస్య పదనీరివ ..
భవారుద్రౌ సయుజా సంవిదానావుభావుగ్రౌ చరతో వీర్యాయ .
తాభ్యాం నమో యతమస్యాం దిశీతః ..
నమస్తేఽస్త్వాయతే నమో అస్తు పరాయతే .
నమస్తే రుద్ర తిష్ఠత ఆసీనాయోత తే నమః ..
నమః సాయం నమః ప్రాతర్నమో రాత్ర్యా నమో దివా .
భవాయ చ శర్వాయ చోభాభ్యామకరం నమః ..
సహస్రాక్షమతిపశ్యం పురస్తాద్రుద్రమస్యంతం బహుధా విపశ్చితం .
మోపారామ జిహ్నయేయమానం ..
శ్యావాశ్వం కృష్ణమసితం మృణంతం భీమం రథం కేశినః పాదయంతం .
పూర్వే ప్రతీమో నమో అస్త్వస్మై ..
మా నోఽభి స్రామత్యం దేవహేతిం మా న క్రుధః పశుపతే నమస్తే .
అన్యత్పాస్మద్దివ్యాం శాఖాం వి ధూను .
మా నో హింసీరధి నో బ్రూహి పరి ణో వృంగ్ధి మా క్రుధః .
మా త్వయా సమరామహి ..
మా నో గోషు పురుషేషు మా గృధో నో అజావిషు .
అన్యత్రోగ్ర వి వర్తయ పియారూణాం ప్రజాం జహి ..
యస్య తక్మా కాసికా హేతిరేకమశ్వస్యేవ వృషణః క్రంద ఏతి .
అభిపూర్వం నిర్ణయతే నమో అస్త్వస్మై ..
యోఽన్తరిక్షే తిష్ఠతి విష్టభితోఽయజ్వనః ప్రమృణందేవపీయూన్ .
తస్మై నమో దశభిః శక్వరీభిః ..
తుభ్యమారణ్యాః పశవో మృగా వనే హితా హంసాః సుపర్ణాః శకునా వయాంసి .
తవ యక్షం పశుపతే అప్స్వఽన్తస్తుభ్యం క్షరంతి దివ్యా ఆపో వృధే ..
శింశుమారా అజగరాః పురీకయా జషా మత్స్యా రజసా యేభ్యో అస్యసి .
న తే దూరం న పరితిష్ఠాస్తి తే భవ సద్యః సర్వాన్ పరి పశ్యసి భూమిం పూర్వస్మాద్ధంస్యుత్తరస్మిన్ సముద్రే ..
మా నో రుద్ర తక్మనా మా విషేణ మా నః సం స్రా దివ్యేనాగ్నినా .
అన్యత్రాస్మద్విద్యుతం పాతయైతాం ..
భవో దివో భవ ఈశే పృథివ్యా భవ ఆ పప్ర ఉర్వంతరిక్షం .
తస్మై నమో యతమస్యాం దిశీతః ..
భవ రాజన్ యజమానాయ మృజ పశూనాం హి పశుపతిర్బభూవిథ .
యః శ్రద్దధాతి సంతి దేవా ఇతి చతుష్పదే ద్విపదేఽస్య మృడ ..
మా నో మహాంతముత మా నో అర్భకం మా నో వహంతముత మా నో వక్ష్యతః .
మా నో హిసీః పితరం మాతరం చ స్వాం తన్వం రుద్ర మా రీరిషోః నః ..
రుద్రస్యైలబకారేభ్యోఽసంసూక్తగిలేభ్యః .
ఇదం మహాస్యేభ్యః శ్వభ్యో అకరం నమః ..
నమస్తే ఘోషిణీభ్యో నమస్తే కేశినీభ్యః .
నమో నమస్కృతాభ్యో నమః సంభుంజతీభ్యః .
నమస్తే దేవ సేనాభ్యః స్వస్తి నో అభయం చ నః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |