అథర్వ వేదం రుద్ర సూక్తం

భవాశర్వౌ మృడతం మాభి యాతం భూతపతీ పశుపతీ నమో వాం . ప్రతిహితామాయతాం మా వి స్రాష్టం మా నో హింసిష్టం ద్విపదో మా చతుష్పదః .. శునే క్రోష్ట్రే మా శరీరాణి కర్తమలిక్లవేభ్యో గృధ్రేభ్యో యే చ గృధ్రేభ్యో యే చ కృష్ణా అవిష్యవః . మక్షి....

భవాశర్వౌ మృడతం మాభి యాతం భూతపతీ పశుపతీ నమో వాం .
ప్రతిహితామాయతాం మా వి స్రాష్టం మా నో హింసిష్టం ద్విపదో మా చతుష్పదః ..
శునే క్రోష్ట్రే మా శరీరాణి కర్తమలిక్లవేభ్యో గృధ్రేభ్యో యే చ గృధ్రేభ్యో యే చ కృష్ణా అవిష్యవః .
మక్షికాస్తే పశుపతే వయాంసి తే విఘసే మా విదంత ..
క్రందాయ తే ప్రాణాయ యాశ్చ తే భవ రోపయః .
నమస్తే రుద్ర కృణ్మః సహస్రాక్షాయామర్త్య ..
పురస్తాత్తే నమః కృణ్మ ఉత్తరాదధరాదుత .
అభీవర్గాద్దివస్పర్యంతరిక్షాయ తే నమః ..
ముఖాయ తే పశుపతే యాని చక్షూంషి తే భవ .
త్వచే రూపాయ సందృశే ప్రతీచీనాయ తే నమః ..
అంగేభ్యస్త ఉదరాయ జిహ్వాయా ఆస్యాయ తే .
దద్భ్యో గంధాయ తే నమః ..
అస్త్రా నీలశిఖండేన సహస్రాక్షేణ వాజినా .
రుద్రేణార్ధకఘాతినా తేన మా సమరామహి ..
స నో భవః పరి వృణక్తు విశ్వత ఆప ఇవాగ్నిః పరి వృక్తు నో భవః .
మా నోఽభి మాంస్త నమో అస్త్వస్మై ..
చతుర్నమో అష్టకృత్వో భవాయ దశ కృత్వః పశుపతే నమస్తే .
తవేమే పంచ పశవో విభక్తా గావో అశ్వాః పురుషా అజావయః ..
తవ చతస్రః ప్రదిశస్తవ ద్యౌస్తవ పృథివీ తవేదముగ్రోర్వాంతరిక్షం .
తవేదం సర్వమాత్మన్వద్యత్ప్రాణత్పృథివీమను ..
ఉరుః కోశో వసుధానస్తవాయం యస్మిన్నిమా విశ్వా భువనాన్యంతః .
స నో మృడ పశుపతే నమస్తే పరః క్రోష్టారో అభిభాః శ్వానః పరో యంత్వఘరుదో వికేశ్యః ..
ధనుర్బిభర్షి హరితం హిరణ్మయం సహస్రాఘ్ని శతవధం శిఖండిన్ .
రుద్రస్యేషుశ్చరతి దేవహేతిస్తస్మై నమో యతమస్యాం దిశీతః ..
యోఽభియాతో నిలయతే త్వాం రుద్ర నిచికీర్షతి .
పశ్చాదనుప్రయుంక్షే తం విద్ధస్య పదనీరివ ..
భవారుద్రౌ సయుజా సంవిదానావుభావుగ్రౌ చరతో వీర్యాయ .
తాభ్యాం నమో యతమస్యాం దిశీతః ..
నమస్తేఽస్త్వాయతే నమో అస్తు పరాయతే .
నమస్తే రుద్ర తిష్ఠత ఆసీనాయోత తే నమః ..
నమః సాయం నమః ప్రాతర్నమో రాత్ర్యా నమో దివా .
భవాయ చ శర్వాయ చోభాభ్యామకరం నమః ..
సహస్రాక్షమతిపశ్యం పురస్తాద్రుద్రమస్యంతం బహుధా విపశ్చితం .
మోపారామ జిహ్నయేయమానం ..
శ్యావాశ్వం కృష్ణమసితం మృణంతం భీమం రథం కేశినః పాదయంతం .
పూర్వే ప్రతీమో నమో అస్త్వస్మై ..
మా నోఽభి స్రామత్యం దేవహేతిం మా న క్రుధః పశుపతే నమస్తే .
అన్యత్పాస్మద్దివ్యాం శాఖాం వి ధూను .
మా నో హింసీరధి నో బ్రూహి పరి ణో వృంగ్ధి మా క్రుధః .
మా త్వయా సమరామహి ..
మా నో గోషు పురుషేషు మా గృధో నో అజావిషు .
అన్యత్రోగ్ర వి వర్తయ పియారూణాం ప్రజాం జహి ..
యస్య తక్మా కాసికా హేతిరేకమశ్వస్యేవ వృషణః క్రంద ఏతి .
అభిపూర్వం నిర్ణయతే నమో అస్త్వస్మై ..
యోఽన్తరిక్షే తిష్ఠతి విష్టభితోఽయజ్వనః ప్రమృణందేవపీయూన్ .
తస్మై నమో దశభిః శక్వరీభిః ..
తుభ్యమారణ్యాః పశవో మృగా వనే హితా హంసాః సుపర్ణాః శకునా వయాంసి .
తవ యక్షం పశుపతే అప్స్వఽన్తస్తుభ్యం క్షరంతి దివ్యా ఆపో వృధే ..
శింశుమారా అజగరాః పురీకయా జషా మత్స్యా రజసా యేభ్యో అస్యసి .
న తే దూరం న పరితిష్ఠాస్తి తే భవ సద్యః సర్వాన్ పరి పశ్యసి భూమిం పూర్వస్మాద్ధంస్యుత్తరస్మిన్ సముద్రే ..
మా నో రుద్ర తక్మనా మా విషేణ మా నః సం స్రా దివ్యేనాగ్నినా .
అన్యత్రాస్మద్విద్యుతం పాతయైతాం ..
భవో దివో భవ ఈశే పృథివ్యా భవ ఆ పప్ర ఉర్వంతరిక్షం .
తస్మై నమో యతమస్యాం దిశీతః ..
భవ రాజన్ యజమానాయ మృజ పశూనాం హి పశుపతిర్బభూవిథ .
యః శ్రద్దధాతి సంతి దేవా ఇతి చతుష్పదే ద్విపదేఽస్య మృడ ..
మా నో మహాంతముత మా నో అర్భకం మా నో వహంతముత మా నో వక్ష్యతః .
మా నో హిసీః పితరం మాతరం చ స్వాం తన్వం రుద్ర మా రీరిషోః నః ..
రుద్రస్యైలబకారేభ్యోఽసంసూక్తగిలేభ్యః .
ఇదం మహాస్యేభ్యః శ్వభ్యో అకరం నమః ..
నమస్తే ఘోషిణీభ్యో నమస్తే కేశినీభ్యః .
నమో నమస్కృతాభ్యో నమః సంభుంజతీభ్యః .
నమస్తే దేవ సేనాభ్యః స్వస్తి నో అభయం చ నః ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |