అథర్వవేదం యొక్క మూత్ర మోచన సూక్తం

విద్మా శరస్య పితరం పర్జన్యం శతవృష్ణ్యం . తేనా తే తన్వే శం కరం పృథివ్యాం తే నిషేచనం బహిష్టే అస్తు బాలితి ..1.. విద్మా శరస్య పితరం మిత్రం శతవృష్ణ్యం . తేనా తే తన్వే శం కరం పృథివ్యాం తే నిషేచనం బహిష్టే అస్తు బాలితి ..2.. విద్....

విద్మా శరస్య పితరం పర్జన్యం శతవృష్ణ్యం .
తేనా తే తన్వే శం కరం పృథివ్యాం తే నిషేచనం బహిష్టే అస్తు బాలితి ..1..
విద్మా శరస్య పితరం మిత్రం శతవృష్ణ్యం .
తేనా తే తన్వే శం కరం పృథివ్యాం తే నిషేచనం బహిష్టే అస్తు బాలితి ..2..
విద్మా శరస్య పితరం వరుణం శతవృష్ణ్యం .
తేనా తే తన్వే శం కరం పృథివ్యాం తే నిషేచనం బహిష్టే అస్తు బాలితి ..3..
విద్మా శరస్య పితరం చంద్రం శతవృష్ణ్యం .
తేనా తే తన్వే శం కరం పృథివ్యాం తే నిషేచనం బహిష్టే అస్తు బాలితి ..4..
విద్మా శరస్య పితరం సూర్యం శతవృష్ణ్యం .
తేనా తే తన్వే శం కరం పృథివ్యాం తే నిషేచనం బహిష్టే అస్తు బాలితి ..5..
యదాంత్రేషు గవీన్యోర్యద్వస్తావధి సంశ్రితం .
ఏవా తే మూత్రం ముచ్యతాం బహిర్బాలితి సర్వకం ..6..
ప్ర తే భినద్మి మేహనం వర్త్రం వేశంత్యా ఇవ .
ఏవా తే మూత్రం ముచ్యతాం బహిర్బాలితి సర్వకం ..7..
విషితం తే వస్తిబిలం సముద్రస్యోదధేరివ .
ఏవా తే మూత్రం ముచ్యతాం బహిర్బాలితి సర్వకం ..8..
యథేషుకా పరాపతదవసృష్టాధి ధన్వనః .
ఏవా తే మూత్రం ముచ్యతాం బహిర్బాలితి సర్వకం ..9..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |