అథర్వవేదం నుండి విద్మా శరస్య సూక్తం

విద్మా శరస్య పితరం పర్జన్యం భూరిధాయసం . విద్మో ష్వస్య మాతరం పృథివీం భూరివర్పసం ..1.. జ్యాకే పరి ణో నమాశ్మానం తన్వం కృధి . వీడుర్వరీయోఽరాతీరప ద్వేషాంస్యా కృధి ..2.. వృక్షం యద్గావః పరిషస్వజానా అనుస్ఫురం శరమర్చంత్యృభుం .....

విద్మా శరస్య పితరం పర్జన్యం భూరిధాయసం .
విద్మో ష్వస్య మాతరం పృథివీం భూరివర్పసం ..1..
జ్యాకే పరి ణో నమాశ్మానం తన్వం కృధి .
వీడుర్వరీయోఽరాతీరప ద్వేషాంస్యా కృధి ..2..
వృక్షం యద్గావః పరిషస్వజానా అనుస్ఫురం శరమర్చంత్యృభుం .
శరుమస్మద్యావయ దిద్యుమింద్ర ..3..
యథా ద్యాం చ పృథివీం చాంతస్తిష్ఠతి తేజనం .
ఏవా రోగం చాస్రావం చాంతస్తిష్ఠతు ముంజ ఇత్..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |