முருகன் அஷ்டோத்தர சாதனமாவளி

ஓம் ப்ரஹ்மவாதினே நம꞉, ப்ரஹ்மணே நம꞉, ப்ரஹ்மப்ராஹ்மணவத்ஸலாய நம꞉, ப்ரஹ்மண்யாய நம꞉, ப்ரஹ்மதேவாய நம꞉, ப்ரஹ்மதாய நம꞉, ப்ரஹ்மஸங்க்ரஹாய நம꞉, பராய நம꞉, பரமாய தேஜஸே நம꞉, மங்கலானாம் ச மங்கலாய நம꞉, அப்ரமேயகுணாய நம꞉, மந்த்ராணாம் மந்த்ரகாய நம꞉,ஸாவித்ரீமயாய தேவாய நம꞉, ஸர்வத்ரைவாபராஜிதாய நம꞉, மந்த்ராய நம꞉, ஸர்வாத்மகாய நம꞉, தேவாய நம꞉, ஷடக்ஷரவதாம் வராய நம꞉, கவாம் புத்ராய நம꞉, ஸுராரிக்னாய நம꞉, ஸம்பவாய நம꞉, பவபாவனாய நம꞉, பினாகினே நம꞉, ஶத்ருக்னே நம꞉, கோடாய நம꞉, ஸ்கந்தாய நம꞉, ஸுராக்ரண்யே நம꞉, த்வாதஶாய நம꞉, புவே நம꞉, புவாய நம꞉, பாவினே நம꞉, புவ꞉ புத்ராய நம꞉, நமஸ்க்ருதாய நம꞉, நாகராஜாய நம꞉, ஸுதர்மாத்மனே நம꞉, நாகப்ருஷ்டாய நம꞉, ஸனாதனாய நம꞉, ஹேமகர்பாய நம꞉, மஹாகர்பாய நம꞉, ஜயாய நம꞉, விஜயேஶ்வராய நம꞉, கர்த்ரே நம꞉, விதாத்ரே நம꞉, நித்யாய நம꞉, அநித்யாய நம꞉, அரிமர்தனாய நம꞉, மஹாஸேனாய நம꞉, மஹாதேஜஸே நம꞉, வீரஸேனாய நம꞉, சமூபதயே நம꞉, ஸுரஸேனாய நம꞉, ஸுராத்யக்ஷாய நம꞉, பீமஸேனாய நம꞉, நிராமயாய நம꞉, ஶௌரயே நம꞉, யதவே நம꞉, மஹாதேஜஸே நம꞉, வீர்யவதே நம꞉, ஸத்யவிக்ரமாய நம꞉, தேஜோகர்பாய நம꞉, அஸுரரிபவே நம꞉, ஸுரமூர்தயே நம꞉, ஸுரோர்ஜிதாய நம꞉, க்ருதஜ்ஞாய நம꞉, வரதாய நம꞉, ஸத்யாய நம꞉, ஶரண்யாய நம꞉, ஸாதுவத்ஸலாய நம꞉, ஸுவ்ரதாய நம꞉, ஸூர்யஸங்காஶாய நம꞉, வஹ்னிகர்பாய நம꞉, ரணோத்ஸுகாய நம꞉, பிப்பலினே நம꞉, ஶீக்ரகாய நம꞉, ரௌத்ரயே நம꞉, காங்கேயாய நம꞉, ரிபுதாரணாய நம꞉, கார்திகேயாய நம꞉, ப்ரபவே நம꞉, ஶாந்தாய நம꞉, நீலதம்ஷ்ட்ராய நம꞉, மஹாமனஸே நம꞉, நிக்ரஹாய நம꞉, நிக்ரஹாணாம் நேத்ரே நம꞉, தைத்யஸூதனாய நம꞉, ப்ரக்ரஹாய நம꞉, பரமானந்தாய நம꞉, க்ரோதக்னாய நம꞉, தாரகோச்சிதாய நம꞉, குக்குடினே நம꞉, பஹுலாய நம꞉, வாதினே நம꞉, காமதாய நம꞉, பூரிவர்தனாய நம꞉, அமோகாய நம꞉, அம்ருததாய நம꞉, அக்னயே நம꞉, ஶத்ருக்னாய நம꞉, ஸர்வபோதனாய நம꞉, அனகாய நம꞉, அமராய நம꞉, ஶ்ரீமதே நம꞉, உன்னதாய நம꞉, அக்நிஸம்பவாய நம꞉, பிஶாசராஜாய நம꞉, ஸூர்யாபாய நம꞉, ஶிவாத்மனே நம꞉, ஸனாதனாய நம꞉।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |