மஹாகணபதி மந்திரம்

Click here for audio

 

மஹாக³ணபதிமந்த்ர꞉

அஸ்ய ஶ்ரீ மஹாக³ணபதிமந்த்ரஸ்ய
க³ணகருஷி꞉
நிச்ருத்³கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉
மஹாக³ணபதிர்தே³வதா
மஹாக³ணபதிப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉


கரந்யாஸ꞉

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கா³ம் - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கீ³ம் - தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கூ³ம் - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கை³ம் - அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கௌ³ம் - கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் க³꞉ - கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉

அங்க³ந்யாஸ꞉

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கா³ம் - ஹ்ருத³யாய நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கீ³ம் - ஶிரஸே ஸ்வாஹா
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கூ³ம் - ஶிகா²யை வஷட்
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கை³ம் - கவசாய ஹும்
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கௌ³ம் - நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் க³꞉ அஸ்த்ராய ப²ட்

த்⁴யானம்

பீ³ஜாபூர - க³தே³க்ஷுகார்முக - ருஜாசக்ராப்³ஜ - பாஶோத்பல-
வ்ரீஹ்யக்³ர - ஸ்வவிஷாணரத்னகலஶ - ப்ரோத்³யத்கராம்போ⁴ருஹ꞉.
த்⁴யேயோ வல்லப⁴யா ஸபத்³மகரயா - (ஆ)ஶ்லிஷ்டோஜ்ஜ்வலத்³ - பூ⁴ஷயா
விஶ்வோத்பத்தி - விபத்திஸம்ஸ்தி²தகரோ விக்⁴னோ விஶிஷ்டார்த²த³꞉..

மானஸபூஜா

வம் - அபா³த்மனா ஜலம் கல்பயாமி
லம் - ப்ருதி²வ்யாத்மனா க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி
ஹம் - ஆகாஶாத்மனா புஷ்பம் கல்பயாமி
யம் - வாய்வாத்மனா தூ⁴பம் கல்பயாமி
ரம் - அக்³ன்யாத்மனா தீ³பம் கல்பயாமி
ட்²வம் - அம்ருதாத்மானா நைவேத்³யம் கல்பயாமி

மந்த்ர꞉

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் க³ணபதயே வர வரத³ ஸர்வஜனம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா

உத்தரந்யாஸ꞉

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கா³ம் - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கீ³ம் - தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கூ³ம் - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கை³ம் - அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கௌ³ம் - கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் க³꞉ - கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கா³ம் - ஹ்ருத³யாய நம꞉
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கீ³ம் - ஶிரஸே ஸ்வாஹா
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கூ³ம் - ஶிகா²யை வஷட்
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கை³ம் - கவசாய ஹும்
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் கௌ³ம் - நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்
ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் க³ம் க³꞉ அஸ்த்ராய ப²ட்

க³ணகருஷி꞉
நிச்ருத்³கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉
மஹாக³ணபதிர்தே³வதா

பீ³ஜாபூர - க³தே³க்ஷுகார்முக - ருஜாசக்ராப்³ஜ - பாஶோத்பல-
வ்ரீஹ்யக்³ர - ஸ்வவிஷாணரத்னகலஶ - ப்ரோத்³யத்கராம்போ⁴ருஹ꞉.
த்⁴யேயோ வல்லப⁴யா ஸபத்³மகரயா - (ஆ)ஶ்லிஷ்டோஜ்ஜ்வலத்³ - பூ⁴ஷயா
விஶ்வோத்பத்தி - விபத்திஸம்ஸ்தி²தகரோ விக்⁴னோ விஶிஷ்டார்த²த³꞉..

வம் - அபா³த்மனா ஜலம் கல்பயாமி
லம் - ப்ருதி²வ்யாத்மனா க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி
ஹம் - ஆகாஶாத்மனா புஷ்பம் கல்பயாமி
யம் - வாய்வாத்மனா தூ⁴பம் கல்பயாமி
ரம் - அக்³ன்யாத்மனா தீ³பம் கல்பயாமி
ட்²வம் - அம்ருதாத்மானா நைவேத்³யம் கல்பயாமி

மயா க்ருதம் இத³ம் ஜபம் ௐ தத் ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து

 

Other Mantras

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2452446