பூரணமான ஆரோக்கியத்திற்கான மந்திரம்

ஜராயுஜ꞉ ப்ரத²ம உஸ்ரியோ வ்ருஷா வாதாப்⁴ரஜா ஸ்தநயன்ன் ஏதி வ்ருஷ்ட்யா . ஸ நோ ம்ருடா³தி தன்வ ருஜுகோ³ ருஜன் ய ஏகமோஜஸ்த்ரேதா⁴ விசக்ரமே ..1.. அங்கே³அங்கே³ ஶோசிஷா ஶிஶ்ரியாணம் நமஸ்யந்தஸ்த்வா ஹவிஷா விதே⁴ம . அங்காந்த்ஸமங்கான் ஹவி....

ஜராயுஜ꞉ ப்ரத²ம உஸ்ரியோ வ்ருஷா வாதாப்⁴ரஜா ஸ்தநயன்ன் ஏதி வ்ருஷ்ட்யா .
ஸ நோ ம்ருடா³தி தன்வ ருஜுகோ³ ருஜன் ய ஏகமோஜஸ்த்ரேதா⁴ விசக்ரமே ..1..
அங்கே³அங்கே³ ஶோசிஷா ஶிஶ்ரியாணம் நமஸ்யந்தஸ்த்வா ஹவிஷா விதே⁴ம .
அங்காந்த்ஸமங்கான் ஹவிஷா விதே⁴ம யோ அக்³ரபீ⁴த்பர்வாஸ்யா க்³ரபீ⁴தா ..2..
முஞ்ச ஶீர்ஷக்த்யா உத காஸ ஏனம் பருஷ்பருராவிவேஶா யோ அஸ்ய .
யோ அப்⁴ரஜா வாதஜா யஶ்ச ஶுஷ்மோ வனஸ்பதீந்த்ஸசதாம் பர்வதாம்ஶ்ச ..3..
ஶம் மே பரஸ்மை கா³த்ராய ஶமஸ்த்வவராய மே .
ஶம் மே சதுர்ப்⁴யோ அங்கே³ப்⁴ய꞉ ஶமஸ்து தன்வே மம ..4..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |