புனஸ்த்வாதித்யா - ஸம்ஹிதை மற்றும் கனம்

ௐ ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ ஹரி꞉ ௐ . புனஸ்த்வாதி³த்யா ருத்³ரா வஸவ꞉ ஸமிந்த⁴தாம் புனர்ப்³ரஹ்மாணோ வஸுனீத² யஜ்ஞை꞉. க்⁴ருதேன த்வம் தனுவோ வர்த⁴யஸ்வ ஸத்யா꞉ ஸந்து யஜமானஸ்ய காமா꞉. புனஸ்த்வா த்வா புன꞉ புனஸ்த்வாதி³த்யா ஆதி³த்யாஸ்த்வ....

ௐ ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ ஹரி꞉ ௐ .
புனஸ்த்வாதி³த்யா ருத்³ரா வஸவ꞉ ஸமிந்த⁴தாம் புனர்ப்³ரஹ்மாணோ வஸுனீத² யஜ்ஞை꞉.
க்⁴ருதேன த்வம் தனுவோ வர்த⁴யஸ்வ ஸத்யா꞉ ஸந்து யஜமானஸ்ய காமா꞉.
புனஸ்த்வா த்வா புன꞉ புனஸ்த்வாதி³த்யா ஆதி³த்யாஸ்த்வா புன꞉ புனஸ்த்வாதி³த்யா꞉. த்வாதி³த்யா ஆதி³த்யாஸ்த்வா த்வாதி³த்யா ருத்³ரா ருத்³ரா ஆதி³த்யாஸ்த்வா த்வாதி³த்யா ருத்³ரா꞉. ஆதி³த்யா ருத்³ரா ருத்³ரா ஆதி³த்யா ஆதி³த்யா ருத்³ரா வஸவோ வஸவோ ருத்³ரா ஆதி³த்யா ஆதி³த்யா ருத்³ரா வஸவ꞉. ருத்³ரா வஸவோ வஸவோ ருத்³ரா ருத்³ரா வஸவ꞉ ஸம் ஸம் வஸவோ ருத்³ரா ருத்³ரா வஸவ꞉ ஸம். வஸவ꞉ ஸம் ஸம் வஸவோ வஸவ꞉ ஸமிந்த⁴தாமிந்த⁴தாம் ஸம் வஸவோ வஸவோ ஸமிந்த⁴தாம். ஸமிந்த⁴தாமிந்த⁴தாம் ஸம் ஸமிந்த⁴தாம் புன꞉ புனரிந்த⁴தாம் ஸம் ஸமிந்த⁴தாம் புன꞉. இந்த⁴தாம் புன꞉ புனரிந்த⁴தாமிந்த⁴தாம் புனர்ப்³ரஹ்மாணோ ப்³ரஹ்மாண꞉ புனரிந்த⁴தாமிந்த⁴தாம் புனர்ப்³ரஹ்மாண꞉. புனர்ப்³ரஹ்மாணோ ப்³ரஹ்மாண꞉ புன꞉ புனர்ப்³ரஹ்மாணோ வஸுனீத² வஸுனீத² ப்³ரஹ்மாண꞉ புன꞉ புனர்ப்³ரஹ்மாணோ வஸுனீத². ப்³ரஹ்மாணோ வஸுனீத² வஸுனீத² ப்³ரஹ்மாணோ ப்³ரஹ்மாணோ வஸுனீத² யஜ்ஞைர்யஜ்ஞைர்வஸுனீத² ப்³ரஹ்மாணோ ப்³ரஹ்மாணோ வஸுனீத² யஜ்ஞை꞉. வஸுனீத² யஜ்ஞைர்யஜ்ஞைர்வஸுனீத² வஸுனீத² யஜ்ஞை꞉. வஸுனீதே²தி வஸு நீத². யஜ்ஞைரிதி யஜ்ஞை꞉.
க்⁴ருதேன த்வம் த்வம் க்⁴ருதேன க்⁴ருதேன த்வம் தனுவஸ்தனுவஸ்த்வம் க்⁴ருதேன க்⁴ருசேன த்வம் தனுவ꞉. த்வம் தனுவஸ்தனுவஸ்த்வம் த்வம் தனுவோ வர்த⁴யஸ்வ வர்த⁴யஸ்வ தனுவஸ்த்வம் த்வம் தனுவோ வர்த⁴யஸ்வ. தனுவோ வர்த⁴யஸ்வ வர்த⁴யஸ்வ தனுவஸ்தனுவோ வர்த⁴யஸ்வ ஸத்யா꞉ ஸத்யா வர்த⁴யஸ்வ தனுவஸ்தனுவோ வர்த⁴யஸ்வ ஸத்யா꞉. வர்த⁴யஸ்வ ஸத்யா꞉ ஸத்யா வர்த⁴யஸ்வ ஸத்யா꞉ ஸந்து ஸந்து ஸத்யா வர்த⁴யஸ்வ வர்த⁴யஸ்வ ஸத்யா꞉ ஸந்து. ஸத்யா꞉ ஸந்து ஸந்து ஸத்யா꞉ ஸத்யா꞉ ஸந்து யஜமானஸ்ய யஜமானஸ்ய ஸந்து ஸத்யா꞉ ஸத்யா꞉ ஸந்து யஜமானஸ்ய. ஸந்து யஜமானஸ்ய யஜமானஸ்ய ஸந்து ஸந்து யஜமானஸ்ய காமா꞉ காமா யஜமானஸ்ய ஸந்து ஸந்து யஜமானஸ்ய காமா꞉. யஜமானஸ்ய காமா꞉ காமா யஜமானஸ்ய யஜமானஸ்ய காமா꞉. காமா இதி காமா꞉.
ஹரி꞉ ௐ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |