பகலாமுகீ ஸூக்தம்

யாம் தே சக்ருராமே பாத்ரே யாம் சக்ருர்மிஶ்ரதான்யே . ஆமே மாம்ஸே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..1.. யாம் தே சக்ரு꞉ க்ருகவாகாவஜே வா யாம் குரீரிணி . அவ்யாம் தே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..2.. ....

யாம் தே சக்ருராமே பாத்ரே யாம் சக்ருர்மிஶ்ரதான்யே .
ஆமே மாம்ஸே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..1..
யாம் தே சக்ரு꞉ க்ருகவாகாவஜே வா யாம் குரீரிணி .
அவ்யாம் தே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..2..
யாம் தே சக்ருரேகஶபே பஶூநாமுபயாததி .
கர்தபே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..3..
யாம் தே சக்ருரமூலாயாம் வலகம் வா நராச்யாம் .
க்ஷேத்ரே தே க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..4..
யாம் தே சக்ருர்கார்ஹபத்யே பூர்வாக்னாவுத துஶ்சித꞉ .
ஶாலாயாம் க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..5..
யாம் தே சக்ரு꞉ ஸபாயாம் யாம் சக்ருரதிதேவனே .
அக்ஷேஷு க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..6..
யாம் தே சக்ரு꞉ ஸேனாயாம் யாம் சக்ருரிஷ்வாயுதே .
துந்துபௌ க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..7..
யாம் தே க்ருத்யாம் கூபே(அ)வதது꞉ ஶ்மஶானே வா நிசக்னு꞉ .
ஸத்மனி க்ருத்யாம் யாம் சக்ரு꞉ புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..8..
யாம் தே சக்ரு꞉ புருஷாஸ்தே அக்னௌ ஸங்கஸுகே ச யாம் .
ம்ரோகம் நிர்தாஹம் க்ரவ்யாதம் புன꞉ ப்ரதி ஹராமி தாம் ..9..
அபதேனா ஜபாரைனாம் தாம் பதேத꞉ ப்ர ஹிண்மஸி .
அதீரோ மர்யாதீரேப்ய꞉ ஸம் ஜபாராசித்த்யா ..10..
யஶ்சகார ந ஶஶாக கர்தும் ஶஶ்ரே பாதமங்குரிம் .
சகார பத்ரமஸ்மப்யமபகோ பகவத்ப்ய꞉ ..11..
க்ருத்யாக்ருதம் வலகினம் மூலினம் ஶபதேய்யம் .
இந்த்ரஸ்தம் ஹந்து மஹதா வதேநாக்நிர்வித்யத்வஸ்தயா ..12..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |