நாக தோஷத்தில் இருந்து நிவாரணம் தரும் மந்திரம்

ப்³ரஹ்மலோகே ச யே ஸர்பா யே ச ஶேஷபுரஸ்ஸரா꞉ நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³ விஷ்ணுலோகே ச யே ஸர்பா வாஸுகிப்ரமுகா²ஶ்ச யே நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³ இந்த்³ரலோகே ச யே ஸர்பாஸ்....

ப்³ரஹ்மலோகே ச யே ஸர்பா யே ச ஶேஷபுரஸ்ஸரா꞉
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
விஷ்ணுலோகே ச யே ஸர்பா வாஸுகிப்ரமுகா²ஶ்ச யே
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
இந்த்³ரலோகே ச யே ஸர்பாஸ்தக்ஷகப்ரமுகா²ஶ்ச யே
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
கா²ண்ட³வஸ்ய ததா² தா³ஹே ஸ்வர்க³ம் யே ச ஸமாஶ்ரிதா꞉
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
ஸர்பஸத்ரே ச யே நாகா³ ஆஸ்திகேன ச ரக்ஷிதா꞉
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
யமலோகே ச யே ஸர்பா꞉ கார்கோடகமுகா²ஶ்ச யே
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
த⁴ர்மலோகே ச யே ஸர்பா வைதரண்யாம் ஸதா³ ஸ்தி²தா꞉
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
ஸமுத்³ரமத²னே ஸர்பா மந்த³ராத்³ரிம் ஸமாஶ்ரிதா꞉
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
யே ஸர்பா꞉ பார்வதீயேஷு த³ரீஸிந்து⁴ஷு ஸம்ஸ்தி²தா꞉
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
க்³ராமே வா யதி³ வா(அ)ரண்யே யே ஸர்பா꞉ ப்ரசரந்தி ஹி
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³
ரஸாதலே ச யே ஸர்பா அனந்தாத்³யா மஹாப³லா꞉
நமோ(அ)ஸ்து தேப்⁴யஸ்ஸுப்ரீதா꞉ பன்னகா³ஸ்ஸந்து மே ஸதா³

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |