லலிதா தேவியின் ஆசீர்வாதத்திற்கான மந்திரம்

ஆப³த்³த⁴ரத்னமகுடாம் மணிகுண்ட³லோத்³யத்கேயூரகோர்மிரஶனாஹ்வயநூபுராட்⁴யாம். வந்தே³ த்⁴ருதாப்³ஜயுக³பாஶகஸாங்குஶேக்ஷுசாபாம் ஸுபுஷ்பவிஶிகா²ம் நவஹேமவர்ணாம்......

ஆப³த்³த⁴ரத்னமகுடாம் மணிகுண்ட³லோத்³யத்கேயூரகோர்மிரஶனாஹ்வயநூபுராட்⁴யாம்.
வந்தே³ த்⁴ருதாப்³ஜயுக³பாஶகஸாங்குஶேக்ஷுசாபாம் ஸுபுஷ்பவிஶிகா²ம் நவஹேமவர்ணாம்..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |