செழிப்புக்கான வாஸ்து புருஷ மந்திரம்

ௐ ஶ்ரீஶாய நம꞉. ௐ தீ⁴ஶாய நம꞉. ௐ ஸுகே³ஹேஶாய நம꞉. ௐ பா⁴க்³யத³ய நம꞉. ௐ பூ⁴திதா³யகாய நம꞉. ௐ கோ³த்ரபாலாய நம꞉. ௐ க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉. ௐ பஶுபாலாய நம꞉. ௐ வஸுப்ரதா³ய நம꞉. ௐ ஸௌக்²யதா³ய நம꞉. ௐ ஶுப⁴தா³ய நம꞉. ௐ ஶர்மணே நம꞉. ௐ....

ௐ ஶ்ரீஶாய நம꞉.
ௐ தீ⁴ஶாய நம꞉.
ௐ ஸுகே³ஹேஶாய நம꞉.
ௐ பா⁴க்³யத³ய நம꞉.
ௐ பூ⁴திதா³யகாய நம꞉.
ௐ கோ³த்ரபாலாய நம꞉.
ௐ க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉.
ௐ பஶுபாலாய நம꞉.
ௐ வஸுப்ரதா³ய நம꞉.
ௐ ஸௌக்²யதா³ய நம꞉.
ௐ ஶுப⁴தா³ய நம꞉.
ௐ ஶர்மணே நம꞉.
ௐ ஸர்வமங்க³லகாரகாய நம꞉.
ௐ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³ய நம꞉.
ௐ ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉.
ௐ ஸர்வலோகஹிதங்கராய நம꞉.
ௐ க்³ருʼஹாத்⁴யக்ஷாய நம꞉.
ௐ வனாத்⁴யக்ஷாய நம꞉.
ௐ து³ர்கா³த்⁴யக்ஷாய நம꞉.
ௐ புராதி⁴பாய நம꞉.
ௐ க்³ராமாதி⁴வாஸினே நம꞉.
ௐ ஶைலேஶாய நம꞉.
ௐ ராஷ்ட்ரதா⁴ரிணே நம꞉.
ௐ ப்ரஜாபதயே நம꞉.
ௐ ஜலஸ்தா²னப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஹ்ருʼத்³யாய நம꞉.
ௐ தே³வாயதனஶங்கராய நம꞉.
ௐ ப்ரபன்னார்திஹராய நம꞉.
ௐ பூஜ்யாய நம꞉.
ௐ ப்ரஸன்னஶரணோத³யாய நம꞉.
ௐ த்ரிலோகாத்மனே நம꞉.
ௐ விஶ்வமமூர்தயே நம꞉.
ௐ நித்யாய நம꞉.
ௐ பு⁴வநமோத³காய நம꞉.
ௐ ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய நம꞉.
ௐ வந்த்³யாய நம꞉.
ௐ ப்³ரஹ்மேஶானஹரிப்ரியாய நம꞉.
ௐ அக்³நிஶீர்ஷாய நம꞉.
ௐ அனிலவக்த்ராய நம꞉.
ௐ தி³த்யம்பு³தா³தி⁴பநேத்ராய நம꞉.
ௐ ஜயந்தாதி³திகர்ணாய நம꞉.
ௐ ஸோமார்கபு⁴ஜரஞ்ஜிதாய நம꞉.
ௐ மஹேந்த்³ரசரகோரஸ்தா²ய நம꞉.
ௐ ப்ருʼத்²வீத⁴ரார்யமாஸ்தனாய நம꞉.
ௐ ஸத்யாதி³தே³வபா³ஹவே நம꞉.
ௐ ருத்³ராதி³கரமண்டி³தாய நம꞉.
ௐ அஜஹ்ருʼதே³ நம꞉.
ௐ வருணோரவே நம꞉.
ௐ மித்ரோத³ரவிராஜிதாய நம꞉.
ௐ பித்ர்யங்க்⁴ரித்³வயோபேதாய நம꞉.
ௐ ஸுக்³ரீவசரணாய நம꞉.
ௐ ஏகாஶீதிபதோ³த்பன்னாய நம꞉.
ௐ சது꞉ஷஷ்டிபதா³ய நம꞉.
ௐ ஷோட³ஶபத³பூ⁴யிஷ்டா²ய நம꞉.
ௐ ஶதபதா³பி⁴தா⁴ய நம꞉.
ௐ வராய நம꞉.
ௐ க்³ராமார்வணஹிதாய நம꞉.
ௐ ப⁴த்³ராய நம꞉.
ௐ க்ஷேத்ரார்வணவஶினே நம꞉.
ௐ க்³ருʼஹார்வணவிரூப்யாய நம꞉.
ௐ தி³க³ர்வணப்ரபா⁴விதாய நம꞉.
ௐ ப்ராசீமுகா²ய நம꞉.
ௐ வாருணாஸ்யாய நம꞉.
ௐ த³க்ஷிணோன்முகா²ய நம꞉.
ௐ கௌபே³ரீமுக²வர்தினே நம꞉.
ௐ யதா²காலப்ரவர்தகாய நம꞉.
ௐ குக்ஷிஸ்த²ஶம்பு⁴ப்ரணயினே நம꞉.
ௐ த்⁴வஜாய ஶுப⁴க்ருʼதே நம꞉.
ௐ க³ஜாய ஸுக²தா³யினே நம꞉.
ௐ ஸிம்ʼஹாய ஜயதா³யகாய நம꞉.
ௐ வ்ருʼஷபா⁴ய ப்ரியாய நம꞉.
ௐ இதராய விப்ரியாய நம꞉.
ௐ ப்ராசீஸ்தா²யினே நம꞉.
ௐ வஹ்னிபாகாய நம꞉.
ௐ யாம்யஶாயினே நம꞉.
ௐ ஜலாஶனாய நம꞉.
ௐ நைர்ருʼதிஸ்த²ஹேதிதா⁴னாய நம꞉.
ௐ வாயவீயபஶுப்ரப⁴வே நம꞉.
ௐ த⁴யேஶதி³க்³த⁴நாகா³ராய நம꞉.
ௐ ஈஶான்யார்சனதத்பராய நம꞉.
ௐ க்³ரஹமித்ராய நம꞉.
ௐ தி³க்பதயே நம꞉.
ௐ தாரானுகு³ணவர்தனாய நம꞉.
ௐ ஸுவிதி⁴ப்ரதா³னுகூலினே நம꞉.
ௐ ஶுப⁴ராஶிநிவர்த⁴னாய நம꞉.
ௐ ஶகாரஸப்தகஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉.
ௐ ஸ்தி²ரலக்³னவஶினே நம꞉.
ௐ ஶுப⁴வாஸரபூஜ்யாய நம꞉.
ௐ பஞசபூ⁴தஹிதாயதயே நம꞉.
ௐ பாஞ்சாலாதி³கவாடாய நம꞉.
ௐ தத்தத்³தி³க்³த்³வாரஶோபி⁴தாய நம꞉.
ௐ பூ⁴ஶய்யாநிரதாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉.
ௐ பூ⁴ஶுத்³தி⁴ப்ரியதா³யகாய நம꞉.
ௐ ஶல்யோன்மூலனப்ரீதாய நம꞉.
ௐ ஸ்வாதூ³த³கநிதி⁴ப்ரதா³ய நம꞉.
ௐ வன்யாதி³பஞ்சகோன்முக்தாய நம꞉.
ௐ வரதா³ய நம꞉.
ௐ வரமுஹூர்த்தகாய நம꞉.
ௐ ஸத்³வ்ருʼக்ஷநிர்மிதத்³வாராய நம꞉.
ௐ ஸத்கர்மபரிதோஷிதாய நம꞉.
ௐ அக்ஷயானந்த³ஜனகாய நம꞉.
ௐ புத்ரபௌத்ராதி³வர்த⁴காய நம꞉.
ௐ காலப்ரியாய நம꞉.
ௐ காலநாதா²ய நம꞉.
ௐ காலோபாஸனதத்பராய நம꞉.
ௐ ஆத்³யந்தரஹிதாய நம꞉.
ௐ நித்யவ்ருʼத்³தி⁴பராயணாய நம꞉.
ௐ ஸத்யயுக³ஸமுத்பன்னாய நம꞉.
ௐ விதி⁴ஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ ஸத்யத⁴ர்மவிதே³ நம꞉.
ௐ வாஸ்துதே³வாய நம꞉.
ௐ ஸுரஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉.
ௐ மஹாப³லஸமன்விதாய நம꞉.
ௐ கு³டா³ந்நாதா³ய நம꞉.
ௐ தோ³ஷஹாரிணே நம꞉.
ௐ ஶாந்திகர்மப்ரியாய நம꞉.
ௐ கு³ணினே நம꞉.
ௐ நித்யஸ்வாபவிலோலாய நம꞉.
ௐ பு⁴வனமங்க³லகாரகாய நம꞉.
ௐ வாஸ்தோஷ்பதயே நம꞉.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |