குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான சகுனி மந்திரம்

அந்தரிக்ஷசரா தே³வீ ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷிதா . அயோமுகீ² தீக்ஷ்ணதுண்டா³ ஶகுனீ தே ப்ரஸீத³து .. து³ர்த³ர்ஶனா மஹாகாயா பிங்கா³க்ஷீ பை⁴ரவஸ்வரா . லம்போ³த³ரீ ஶங்குகர்ணீ ஶகுனீ தே ப்ரஸீத³து ......

அந்தரிக்ஷசரா தே³வீ ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷிதா . அயோமுகீ² தீக்ஷ்ணதுண்டா³ ஶகுனீ தே ப்ரஸீத³து ..
து³ர்த³ர்ஶனா மஹாகாயா பிங்கா³க்ஷீ பை⁴ரவஸ்வரா . லம்போ³த³ரீ ஶங்குகர்ணீ ஶகுனீ தே ப்ரஸீத³து ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |