பாதுகாப்பிற்கான மகாதேவ மந்திரம்

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஸதா³ஶிவாய ஸகலதத்த்வாத்மகாய ஸகலதத்த்வவிஹாராய ஸகலலோகைககர்த்ரே ஸகலலௌகைகப⁴ர்த்ரே ஸகலலோகைகஹர்த்ரே ஸகலலோகைககு³ரவே ஸகலலோகைகஸாக்ஷிணே ஸகலநிக³மகு³ஹ்யாய ஸகலவரப்ரதா³ய ஸகலது³ரிதார்திப⁴ஞ்ஜனாய ஸகலஜக³த³ப⁴யங்கராய ஸகல....

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஸதா³ஶிவாய ஸகலதத்த்வாத்மகாய ஸகலதத்த்வவிஹாராய ஸகலலோகைககர்த்ரே ஸகலலௌகைகப⁴ர்த்ரே ஸகலலோகைகஹர்த்ரே ஸகலலோகைககு³ரவே ஸகலலோகைகஸாக்ஷிணே ஸகலநிக³மகு³ஹ்யாய ஸகலவரப்ரதா³ய ஸகலது³ரிதார்திப⁴ஞ்ஜனாய ஸகலஜக³த³ப⁴யங்கராய ஸகலலோகைகஶங்கராய ஶஶாங்கஶேக²ராய ஶாஶ்வதநிஜாபா⁴ஸாய நிர்கு³ணாய நிருபமாய நீரூபாய நிராபா⁴ஸாய நிராமயாய நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நிஷ்கலங்காய நிர்த்³வந்த்³வாய நி꞉ஸங்கா³ய நிர்மலாய நிர்க³மாய நித்யரூபவிப⁴வாய நிருபமவிப⁴வாய நிராதா⁴ராய நித்யஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴பரிபூர்ணஸச்சிதா³னந்தா³த்³வயாய பரமஶாந்தப்ரகாஶதேஜோரூபாய ஜயஜய மஹாருத்³ர மஹாரௌத்³ர ப⁴த்³ராவதார து³꞉க²தா³வதா³ரண மஹாபை⁴ரவ காலபை⁴ரவ கல்பாந்தபை⁴ரவ கபாலமாலாத⁴ர க²ட்வாங்க³க²ட்³க³சர்மபாஶாங்குஶட³மருஶூலசாபபா³ணக³தா³ஶக்திபி⁴ண்டி³பாலதோமரமுஸலமுத்³க³ரபட்டிஶபரஶுபரிக⁴பு⁴ஶுண்டீ³ஶதக்⁴நீசக்ராத்³யாயுத⁴பீ⁴ஷணகரஸஹஸ்ர முக²த³ம்ஷ்ட்ராகரால விகடாட்டஹாஸவிஸ்பா²ரிதப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³ல நாகே³ந்த்³ரகுண்ட³ல நாகே³ந்த்³ரஹார நாகே³ந்த்³ரவலய நாகே³ந்த்³ரசர்மத⁴ர ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்ப³க த்ரிபுராந்தக விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ்வர விஶ்வரூப வ்ருஷப⁴வாஹன விஷபூ⁴ஷண விஶ்வதோமுக² ஸர்வதோ ரக்ஷ ரக்ஷ மாம் ஜ்வலஜ்ஜ்வல மஹாம்ருத்யுப⁴யம் அபம்ருத்யுப⁴யம் நாஶய நாஶய ரோக³ப⁴யமுத்ஸாத³யோத்ஸாத³ய விஷஸர்பப⁴யம் ஶமய ஶமய சோரப⁴யம் மாரய மாரய மம ஶத்ரூனுச்சாடயோச்சாடய ஶூலேன விதா³ரய விதா³ரய குடா²ரேண பி⁴ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ க²ட்³கே³ன சி²ந்தி⁴ சி²ந்தி⁴ க²ட்வாங்கே³ன விபோத²ய விபோத²ய முஸலேன நிஷ்பேஷய நிஷ்பேஷய பா³ணை꞉ ஸந்தாட³ய ஸந்தாட³ய ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴ஷய பீ⁴ஷய பூ⁴தானி வித்³ராவய வித்³ராவய கூஷ்மாண்ட³வேதாலமாரீக³ணப்³ரஹ்மராக்ஷஸான்ஸந்த்ராஸய ஸந்த்ராஸய மமாப⁴யம் குரு குரு வித்ரஸ்தம் மாமாஶ்வாஸ யாஶ்வாஸய நரகப⁴யான்மாமுத்³தா⁴ரயோத்³தா⁴ரய ஸஞ்ஜீவய ஸஞ்ஜீவய க்ஷுத்த்ருட்³ப்⁴யாம் மாமாப்யாயயாப்யாயய து³꞉கா²துரம் மாமானந்த³யானந்த³ய ஶிவகவசேன மாமாச்சா²த³யாச்சா²த³ய த்ர்யம்ப³க ஸதா³ஶிவ நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |