அபராஜிதா ஸ்தோத்ரம்

அபராஜிதா ஸ்தோத்ரம்

Aparajita stotram

ஶ்ரீத்ரைலோக்யவிஜயா- அபராஜிதா ஸ்தோத்ரம் .

ௐ நமோ(அ)பராஜிதாயை .
ௐ அஸ்யா வைஷ்ணவ்யா꞉ பராயா அஜிதாயா மஹாவித்யாயா꞉.
வாமதேவ-ப்ருஹஸ்பதி-மார்கண்டேயா ருஷய꞉.
காயத்ர்யுஷ்ணிகனு - ஷ்டுப்ப்ருஹதீ சந்தாம்ஸி.
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹோ தேவதா.
ௐ க்லீம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் பீஜம்.
ஹும் ஶக்தி꞉.
ஸகலகாமனாஸித்த்யர்தம் அபராஜிதா- வித்யாமந்த்ரபாடே விநியோக꞉.
ௐ நீலோத்பலதலஶ்யாமாம் புஜங்காபரணான்விதாம்.
ஶுத்தஸ்படிகஸங்காஶாம் சந்த்ரகோடினிபானனாம்.
ஶங்கசக்ரதராம் தேவீ வைஷ்ண்வீமபராஜிதாம்.
பாலேந்துஶேகராம் தேவீம் வரதாபயதாயினீம்.
நமஸ்க்ருத்ய பபாடைனாம் மார்கண்டேயோ மஹாதபா꞉.
மார்கண்டேய உவாச -
ஶ்ருணுஷ்வ முனய꞉ ஸர்வே ஸர்வகாமார்தஸித்திதாம்.
அஸித்தஸாதனீம் தேவீம் வைஷ்ணவீமபராஜிதாம்.
ௐ நமோ நாராயணாய, நமோ பகவதே வாஸுதேவாய,
நமோ(அ)ஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாயணே, க்ஷீரோதார்ணவஶாயினே,
ஶேஷபோகபர்ய்யங்காய, கருடவாஹனாய, அமோகாய,
அஜாய, அஜிதாய, பீதவாஸஸே.
ௐ வாஸுதேவ ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ன, அநிருத்த,
ஹயக்ரீவ, மத்ஸ்ய கூர்ம்ம, வாராஹ ந்ருஸிம்ஹ, அச்யுத
வாமன, த்ரிவிக்ரம, ஶ்ரீதர, ராம ராம ராம .
வரத, வரத, வரதோ பவ, நமோ(அ)ஸ்து தே, நமோ(அ)ஸ்துதே, ஸ்வாஹா.
ௐ அஸுர-தைத்ய-யக்ஷ-ராக்ஷஸ-பூத-ப்ரேத-பிஶாச-கூஷ்மாண்ட-
ஸித்த-யோகினீ-டாகினீ-ஶாகினீ-ஸ்கந்தக்ரஹான்
உபக்ரஹாந்நக்ஷத்ர க்ரஹாம்ஶ்சான்யான் ஹன ஹன பச பச
மத மத வித்வம்ஸய வித்வம்ஸய வித்ராவய வித்ராவய
சூர்ணய சூர்ணய ஶங்கேன சக்ரேண வஜ்ரேண ஶூலேன
கதயா முஸலேன ஹலேன பஸ்மீகுரு குரு ஸ்வாஹா.
ௐ ஸஹஸ்ரபாஹோ ஸஹஸ்ரப்ரஹரணாயுத,
ஜய ஜய, விஜய விஜய, அஜித, அமித,
அபராஜித, அப்ரதிஹத, ஸஹஸ்ரநேத்ர,
ஜ்வல ஜ்வல, ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல,
விஶ்வரூப, பஹுரூப, மதுஸூதன, மஹாவராஹ,
மஹாபுருஷ, வைகுண்ட, நாராயண,
பத்மநாப, கோவிந்த, தாமோதர, ஹ்ருஷீகேஶ,
கேஶவ, ஸர்வாஸுரோத்ஸாதன, ஸர்வபூதவஶங்கர,
ஸர்வது꞉ஸ்வப்னப்ரபேதன, ஸர்வயந்த்ரப்ரபஞ்ஜன,
ஸர்வநாகவிமர்தன, ஸர்வதேவமஹேஶ்வர,
ஸர்வபந்த விமோக்ஷண,ஸர்வாஹித ப்ரமர்தன,
ஸர்வஜ்வரப்ரணாஶன, ஸர்வக்ரஹநிவாரண,
ஸர்வபாபப்ரஶமன, ஜனார்தன, நமோ(அ)ஸ்துதே ஸ்வாஹா.
விஷ்ணோரியமனுப்ரோக்தா ஸர்வகாமபலப்ரதா.
ஸர்வஸௌபாக்யஜனனீ ஸர்வபீதிவிநாஶினீ.
ஸர்வைஶ்ச படிதாம் ஸித்தைர்விஷ்ணோ꞉ பரமவல்லபா.
நானயா ஸத்ருஶம் கிங்சித்துஷ்டானாம் நாஶனம் பரம்.
வித்யா ரஹஸ்யா கதிதா வைஷ்ணவ்யேஷா -(அ)பராஜிதா.
படனீயா ப்ரஶஸ்தா வை ஸாக்ஷாத்ஸத்த்வ குணாஶ்ரயா.
ௐ ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம்.
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத்ஸர்வவிக்னோப ஶாந்தயே.
அதாத꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹ்யபயாமபராஜிதாம்.
யா ஶக்திர்மாமகீ வத்ஸ ரஜோகுணமயீ மதா.
ஸர்வஸத்த்வமயீ ஸாக்ஷாத்ஸர்வமந்த்ரமயீ ச யா.
யா ஸ்ம்ருதா பூஜிதா ஜப்தா ந்யஸ்தா கர்மணி யோஜிதா.
ஸர்வகாமதுகா வத்ஸ ஶ்ருணுஷ்வைதாம் ப்ரவீமி தே.
ய இமாமபராஜிதாம் பரமவைஷ்ணவீ - மப்ரதிஹதாம்
படதி ஸித்தாம் ஸ்மரதி ஸித்தாம் மஹாவித்யாம்
ஜபதி படதி ஶ்ருணோதி ஸ்மரதி தாரயதி கீர்தயதி வா
ந தஸ்யாக்னி வாயுவஜ்ரோபலாஶநி வர்ஷபயம்,
ந ஸமுத்ரபயம், ந க்ரஹபயம், ந சௌரபயம்,
ந ஶத்ருபயம், ந ஶாபபயம் வா பவேத்.
க்வசித்ராத்ர்யந்தகார- ஸ்த்ரீராஜகுலவித்வேஷி- விஷகரகரதவஶீகரண-
வித்வேஷோச்சாடன வதபந்தனபயம் வா ந பவேத்.
ஏதைர்மந்த்ரைருதாஹ்ருதை꞉ ஸித்தை꞉ ஸம்ஸித்தபூஜிதை꞉.
ௐ நமோ(அ)ஸ்துதே.
அபயே, அனகே, அஜிதே, அமிதே, அம்ருதே, அபரே,
அபராஜிதே, படதி ஸித்தே, ஜயதி ஸித்தே,
ஸ்மரதி ஸித்தே, ஏகோநாஶீதிதமே, ஏகாகினி, நிஶ்சேதஸி,
ஸுத்ருமே, ஸுகந்தே, ஏகான்னஶே, உமே த்ருவே, அருந்ததி,
காயத்ரி, ஸாவித்ரி, ஜாதவேதஸி, மானஸ்தோகே, ஸரஸ்வதி,
தரணி, தாரணி, ஸௌதாமனி, அதிதி, திதி, வினதே,
கௌரி, காந்தாரி, மாதங்கி, க்ருஷ்ணே, யஶோதே, ஸத்யவாதினி,
ப்ரஹ்மவாதினி, காலி, கபாலினி, கராலநேத்ரே, பத்ரே, நித்ரே,
ஸத்யோபயாசனகரி, ஸ்தலகதம் ஜலகதம் அந்தரிக்ஷகதம்
வா மாம் ரக்ஷ ஸர்வோபத்ரவேப்ய꞉ ஸ்வாஹா.
யஸ்யா꞉ ப்ரணஶ்யதே புஷ்பம் கர்போ வா பததே யதி.
ம்ரியதே பாலகோ யஸ்யா꞉ காகவந்த்யா ச யா பவேத்.
தாரயேத்யா இமாம் வித்யாமேதைர்தோஷைர்ன லிப்யதே.
கர்பிணீ ஜீவவத்ஸா ஸ்யாத்புத்ரிணீ ஸ்யான்ன ஸம்ஶய꞉.
பூர்ஜபத்ரே த்விமாம் வித்யாம் லிகித்வா கந்தசந்தனை꞉.
ஏதைர்தோஷைர்ன லிப்யேத ஸுபகா புத்ரிணீ பவேத்.
ரணே ராஜகுலே த்யூதே நித்யம் தஸ்ய ஜயோ பவேத்.
ஶஸ்த்ரம் வாரயதே ஹ்யேஷா ஸமரே காண்டதாருணே.
குல்மஶூலாக்ஷிரோகாணாம் க்ஷிப்ரம் நாஶ்யதி ச வ்யதாம்.
ஶிரோரோகஜ்வராணாம் ச நாஶினீ ஸர்வதேஹினாம்.
இத்யேஷா கதிதா வித்யா அபயாக்யா(அ)பராஜிதா.
ஏதஸ்யா꞉ ஸ்ம்ருதிமாத்ரேண பயம் க்வாபி ந ஜாயதே.
நோபஸர்கா ந ரோகாஶ்ச ந யோதா நாபி தஸ்கரா꞉.
ந ராஜானோ ந ஸர்பாஶ்ச ந த்வேஷ்டாரோ ந ஶத்ரவ꞉.
யக்ஷராக்ஷஸவேதாலா ந ஶாகின்யோ ந ச க்ரஹா꞉.
அக்னேர்பயம் ந வாதாச்ச ந ஸமுத்ரான்ன வை விஷாத்.
கார்மணம் வா ஶத்ருக்ருதம் வஶீகரணமேவ ச.
உச்சாடனம் ஸ்தம்பனம் ச வித்வேஷணமதாபி வா.
ந கிஞ்சித் ப்ரபவேத்தத்ர யத்ரைஷா வர்ததே(அ)பயா.
படேத் வா யதி வா சித்ரே புஸ்தகே வா முகே(அ)தவா.
ஹ்ருதி வா த்வாரதேஶே வா வர்ததே ஹ்யபய꞉ புமான்.
ஹ்ருதயே வின்யஸேதேதாம் த்யாயேத்தேவீம் சதுர்புஜாம்.
ரக்தமால்யாம்பரதராம் பத்மராகஸமப்ரபாம்.
பாஶாங்குஶாபயவரை- ரலங்க்ருதஸுவிக்ரஹாம்.
ஸாதகேப்ய꞉ ப்ரயச்சந்தீம் மந்த்ரவர்ணாம்ருதான்யபி.
நாத꞉ பரதரம் கிஞ்சித்வஶீகரணமுத்தமம்.
ரக்ஷணம் பாவனம் சாபி நாத்ர கார்யா விசாரணா.
ப்ராத꞉ குமாரிகா꞉ பூஜ்யா꞉ காத்யைராபரணைரபி.
ததிதம் வாசனீயம் ஸ்யாத்தத்ப்ரீத்யா ப்ரீயதே து மாம்.
ௐ அதாத꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி வித்யாமபி மஹாபலாம்.
ஸர்வதுஷ்டப்ரஶமனீம் ஸர்வஶத்ருக்ஷயங்கரீம்.
தாரித்ர்யது꞉கஶமனீம் தௌர்பாக்யவ்யாதி நாஶினீம்.
பூதப்ரேதபிஶாசானாம் யக்ஷகந்தர்வரக்ஷஸாம்.
டாகினீஶாகினீஸ்கந்த -கூஷ்மாண்டானாம் ச நாஶினீம்.
மஹாரௌத்ரிம் மஹாஶக்திம் ஸத்ய꞉ ப்ரத்யயகாரிணீம்.
கோபனீயம் ப்ரயத்னேன ஸர்வஸ்வம் பார்வதீபதே꞉.
தாமஹம் தே ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாவதானமனா꞉ ஶ்ருணு.
ஏகாஹ்னிகம் த்வ்யஹ்னிகம் ச சாதுர்திகார்த்தமாஸிகம்.
த்வைமாஸிகம் த்ரைமாஸிகம் வா ததா சாதுர்மாஸிகம்.
பாஞ்சமாஸிகம் ஷாண்மாஸிகம் வாதிகபைத்திகஜ்வரம்.
ஶ்லைஷ்பிகம் ஸாத்ரிபாதிகம் ததைவ ஸததஜ்வரம்.
மௌஹூர்திகம் பைத்திகம் ஶீதஜ்வரம் விஷமஜ்வரம்.
த்வஹ்னிகம் த்ர்யஹ்னிகம் சைவ ஜ்வரமேகாஹ்னிகம் ததா.
க்ஷிப்ரம் நாஶயதே நித்யம் ஸ்மரணாதபராஜிதா.
ௐ ஹ்ரூம் ஹன ஹன, காலி ஶர ஶர, கௌரி தம் தம்,
வித்யே, ஆலே தாலே மாலே, கந்தே பந்தே, பச பச,
வித்யே, நாஶய நாஶய, பாபம் ஹர ஹர, ஸம்ஹாரய வா
து꞉கஸ்வப்னவிநாஶினி, கமலஸ்திதே, விநாயகமாத꞉,
ரஜனி ஸந்த்யே, துந்துபிநாதே, மானஸவேகே, ஶங்கினி,
சக்ரிணி கதினி, வஜ்ரிணி ஶூலினி, அபம்ருத்யுவிநாஶினி
விஶ்வேஶ்வரி த்ரவிடி த்ராவிடி, த்ரவிணி த்ராவிணி
கேஶவதயிதே, பஶுபதிஸஹிதே, துந்துபிதமனி, துர்ம்மததமனி.
ஶபரி கிராதி மாதங்கி ௐ த்ரம் த்ரம் ஜ்ரம் ஜ்ரம் க்ரம்
க்ரம் துரு துரு ௐ த்ரம் குரு குரு.
யே மாம் த்விஷந்தி ப்ரத்யக்ஷம் பரோக்ஷம் வா, தான் ஸர்வான்
தம தம. மர்தய மர்தய, தாபய தாபய, கோபய கோபய,
பாதய பாதய, ஶோஷய ஶோஷய, உத்ஸாதயோத்ஸாதய,
ப்ரஹ்மாணி வைஷ்ணவி, மாஹேஶ்வரி கௌமாரி, வாராஹி நாரஸிம்ஹி,
ஐந்த்ரி சாமுண்டே, மஹாலக்ஷ்மி, வைனாயிகி, ஔபேந்த்ரி,
ஆக்னேயி, சண்டி, நைர்ருதி, வாயவ்யே ஸௌம்யே, ஐஶானி,
ஊர்த்வமதோரக்ஷ, ப்ரசண்டவித்யே, இந்த்ரோபேந்த்ரபகினி .
ௐ நமோ தேவி, ஜயே விஜயே, ஶாந்திஸ்வஸ்திதுஷ்டி- புஷ்டிவிவர்த்தினி.
காமாங்குஶே காமதுகே ஸர்வகாமவரப்ரதே.
ஸர்வபூதேஷு மாம் ப்ரியம் குரு குரு ஸ்வாஹா.
ஆகர்ஷணி, ஆவேஶனி, ஜ்வாலாமாலினி, ரமணி ராமணி,
தரணி தாரிணி, தபனி தாபினி, மதனி மாதினி, ஶோஷணி ஸம்மோஹினி.
நீலபதாகே, மஹாநீலே மஹாகௌரி மஹாஶ்ரியே.
மஹாசாந்த்ரி மஹாஸௌரி, மஹாமாயூரி, ஆதித்யரஶ்மி ஜாஹ்னவி.
யமகண்டே, கிணி கிணி, சிந்தாமணி.
ஸுகந்தே ஸுரபே, ஸுராஸுரோத்பன்னே, ஸர்வகாமதுகே.
யத்யதா மனீஷிதம் கார்யம், தன்மம ஸித்த்யது ஸ்வாஹா.
ௐ ஸ்வாஹா.
ௐ பூ꞉ ஸ்வாஹா.
ௐ புவ꞉ ஸ்வாஹா.
ௐ ஸ்வ꞉ ஸ்வஹா.
ௐ மஹ꞉ ஸ்வஹா.
ௐ ஜன꞉ ஸ்வஹா.
ௐ தப꞉ ஸ்வாஹா.
ௐ ஸத்யம் ஸ்வாஹா.
ௐ பூர்புவ꞉ஸ்வ꞉ ஸ்வாஹா.
யத ஏவாகதம் பாபம் தத்ரைவ ப்ரதிகச்சது ஸ்வாஹேத்யோம்.
அமோகைஷா மஹாவித்யா வைஷ்ணவீ சாபராஜிதா.
ஸ்வயம் விஷ்ணுப்ரணீதா ச ஸித்தேயம் பாடத꞉ ஸதா.
ஏஷா மஹாபலா நாம கதிதா தே(அ)பராஜிதா.
நானயா ஸத்ருஶீ ரக்ஷா த்ரிஷு லோகேஷு வித்யதே.
தமோகுணமயீ ஸாக்ஷாத்ரௌத்ரீ ஶக்திரியம் மதா.
க்ருதாந்தோ(அ)பி யதோ பீத꞉ பாதமூலே வ்யவஸ்தித꞉.
மூலாதாரே ந்யஸேதேதாம் ராத்ராவேனாம் ச ஸம்ஸ்மரேத்.
நீலஜீமூதஸங்காஶாம் தடித்கபிலகேஶிகாம்.
உத்யதாதித்யஸங்காஶாம் நேத்ரத்ரயவிராஜிதாம்.
ஶக்திம் த்ரிஶூலம் ஶங்கம் ச பானபாத்ரம் ச விப்ரதீம்.
வ்யாக்ரசர்மபரீதானாம் கிங்கிணீஜாலமண்டிதாம்.
தாவந்தீம் ககனஸ்யாந்த꞉ பாதுகாஹிதபாதகாம்.
தம்ஷ்ட்ராகராலவதனாம் வ்யாலகுண்டலபூஷிதாம்.
வ்யாத்தவக்த்ராம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் ப்ருகுடீகுடிலாலகாம்.
ஸ்வபக்தத்வேஷிணாம் ரக்தம் பிபந்தீம் பானபாத்ரத꞉.
ஸப்ததாதூன் ஶோஷயந்தீம் க்ரூரத்ருஷ்ட்யா விலோகனாத்.
த்ரிஶூலேன ச தஜ்ஜிஹ்வாம் கீலயந்தீம் முஹுர்முஹு꞉.
பாஶேன பத்த்வா தம் ஸாதமானவந்தீம் ததந்திகே.
அர்த்தராத்ரஸ்ய ஸமயே தேவீம் த்யாயேன்மஹாபலாம்.
யஸ்ய யஸ்ய வதேந்நாம ஜபேன்மந்த்ரம் நிஶாந்தகே.
தஸ்ய தஸ்ய ததாவஸ்தாம் குருதே ஸா(அ)பி யோகினீ.
ௐ பலே மஹாபலே அஸித்தஸாதனீ ஸ்வாஹேதி.
அமோகாம் படதி ஸித்தாம் ஶ்ரீவைஷ்ணவீம்.
அத ஶ்ரீமதபராஜிதாவித்யாம் த்யாயேத்.
து꞉ஸ்வப்னே துராரிஷ்டே ச துர்நிமித்தே ததைவ ச.
வ்யவஹாரே பேவேத்ஸித்தி꞉ படேத்விக்னோபஶாந்தயே.
யதத்ர பாடே ஜகதம்பிகே மயா
விஸர்கபிந்த்வ(அ)க்ஷர- ஹீனமீடிதம்.
ததஸ்து ஸம்பூர்ணதமம் ப்ரயாந்து மே
ஸங்கல்பஸித்திஸ்து ஸதைவ ஜாயதாம்.
தவ தத்த்வம் ந ஜாநாமி கீத்ருஶாஸி மஹேஶ்வரி.
யாத்ருஶாஸி மஹாதேவீ தாத்ருஶாயை நமோ நம꞉.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |