அதர்வ வேதத்தின் ருத்ர சூக்தம்

ப⁴வாஶர்வௌ ம்ருட³தம் மாபி⁴ யாதம் பூ⁴தபதீ பஶுபதீ நமோ வாம் . ப்ரதிஹிதாமாயதாம் மா வி ஸ்ராஷ்டம் மா நோ ஹிம்ஸிஷ்டம் த்³விபதோ³ மா சதுஷ்பத³꞉ .. ஶுனே க்ரோஷ்ட்ரே மா ஶரீராணி கர்தமலிக்லவேப்⁴யோ க்³ருத்⁴ரேப்⁴யோ யே ச க்³ருத்⁴ரேப்⁴யோ ய....

ப⁴வாஶர்வௌ ம்ருட³தம் மாபி⁴ யாதம் பூ⁴தபதீ பஶுபதீ நமோ வாம் .
ப்ரதிஹிதாமாயதாம் மா வி ஸ்ராஷ்டம் மா நோ ஹிம்ஸிஷ்டம் த்³விபதோ³ மா சதுஷ்பத³꞉ ..
ஶுனே க்ரோஷ்ட்ரே மா ஶரீராணி கர்தமலிக்லவேப்⁴யோ க்³ருத்⁴ரேப்⁴யோ யே ச க்³ருத்⁴ரேப்⁴யோ யே ச க்ருஷ்ணா அவிஷ்யவ꞉ .
மக்ஷிகாஸ்தே பஶுபதே வயாம்ஸி தே விக⁴ஸே மா வித³ந்த ..
க்ரந்தா³ய தே ப்ராணாய யாஶ்ச தே ப⁴வ ரோபய꞉ .
நமஸ்தே ருத்³ர க்ருண்ம꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷாயாமர்த்ய ..
புரஸ்தாத்தே நம꞉ க்ருண்ம உத்தராத³த⁴ராது³த .
அபீ⁴வர்கா³த்³தி³வஸ்பர்யந்தரிக்ஷாய தே நம꞉ ..
முகா²ய தே பஶுபதே யானி சக்ஷூம்ஷி தே ப⁴வ .
த்வசே ரூபாய ஸந்த்³ருஶே ப்ரதீசீனாய தே நம꞉ ..
அங்கே³ப்⁴யஸ்த உத³ராய ஜிஹ்வாயா ஆஸ்யாய தே .
த³த்³ப்⁴யோ க³ந்தா⁴ய தே நம꞉ ..
அஸ்த்ரா நீலஶிக²ண்டே³ன ஸஹஸ்ராக்ஷேண வாஜினா .
ருத்³ரேணார்த⁴ககா⁴தினா தேன மா ஸமராமஹி ..
ஸ நோ ப⁴வ꞉ பரி வ்ருணக்து விஶ்வத ஆப இவாக்³னி꞉ பரி வ்ருக்து நோ ப⁴வ꞉ .
மா நோ(அ)பி⁴ மாம்ஸ்த நமோ அஸ்த்வஸ்மை ..
சதுர்நமோ அஷ்டக்ருத்வோ ப⁴வாய த³ஶ க்ருத்வ꞉ பஶுபதே நமஸ்தே .
தவேமே பஞ்ச பஶவோ விப⁴க்தா கா³வோ அஶ்வா꞉ புருஷா அஜாவய꞉ ..
தவ சதஸ்ர꞉ ப்ரதி³ஶஸ்தவ த்³யௌஸ்தவ ப்ருதி²வீ தவேத³முக்³ரோர்வாந்தரிக்ஷம் .
தவேத³ம் ஸர்வமாத்மன்வத்³யத்ப்ராணத்ப்ருதி²வீமனு ..
உரு꞉ கோஶோ வஸுதா⁴னஸ்தவாயம் யஸ்மின்னிமா விஶ்வா பு⁴வனான்யந்த꞉ .
ஸ நோ ம்ருட³ பஶுபதே நமஸ்தே பர꞉ க்ரோஷ்டாரோ அபி⁴பா⁴꞉ ஶ்வான꞉ பரோ யந்த்வக⁴ருதோ³ விகேஶ்ய꞉ ..
த⁴னுர்பி³ப⁴ர்ஷி ஹரிதம் ஹிரண்மயம் ஸஹஸ்ராக்⁴னி ஶதவத⁴ம் ஶிக²ண்டி³ன் .
ருத்³ரஸ்யேஷுஶ்சரதி தே³வஹேதிஸ்தஸ்மை நமோ யதமஸ்யாம் தி³ஶீத꞉ ..
யோ(அ)பி⁴யாதோ நிலயதே த்வாம் ருத்³ர நிசிகீர்ஷதி .
பஶ்சாத³னுப்ரயுங்க்ஷே தம் வித்³த⁴ஸ்ய பத³நீரிவ ..
ப⁴வாருத்³ரௌ ஸயுஜா ஸம்விதா³னாவுபா⁴வுக்³ரௌ சரதோ வீர்யாய .
தாப்⁴யாம் நமோ யதமஸ்யாம் தி³ஶீத꞉ ..
நமஸ்தே(அ)ஸ்த்வாயதே நமோ அஸ்து பராயதே .
நமஸ்தே ருத்³ர திஷ்ட²த ஆஸீனாயோத தே நம꞉ ..
நம꞉ ஸாயம் நம꞉ ப்ராதர்நமோ ராத்ர்யா நமோ தி³வா .
ப⁴வாய ச ஶர்வாய சோபா⁴ப்⁴யாமகரம் நம꞉ ..
ஸஹஸ்ராக்ஷமதிபஶ்யம் புரஸ்தாத்³ருத்³ரமஸ்யந்தம் ப³ஹுதா⁴ விபஶ்சிதம் .
மோபாராம ஜிஹ்னயேயமானம் ..
ஶ்யாவாஶ்வம் க்ருஷ்ணமஸிதம் ம்ருணந்தம் பீ⁴மம் ரத²ம் கேஶின꞉ பாத³யந்தம் .
பூர்வே ப்ரதீமோ நமோ அஸ்த்வஸ்மை ..
மா நோ(அ)பி⁴ ஸ்ராமத்யம் தே³வஹேதிம் மா ந க்ருத⁴꞉ பஶுபதே நமஸ்தே .
அன்யத்பாஸ்மத்³தி³வ்யாம் ஶாகா²ம் வி தூ⁴னு .
மா நோ ஹிம்ஸீரதி⁴ நோ ப்³ரூஹி பரி ணோ வ்ருங்க்³தி⁴ மா க்ருத⁴꞉ .
மா த்வயா ஸமராமஹி ..
மா நோ கோ³ஷு புருஷேஷு மா க்³ருதோ⁴ நோ அஜாவிஷு .
அன்யத்ரோக்³ர வி வர்தய பியாரூணாம் ப்ரஜாம் ஜஹி ..
யஸ்ய தக்மா காஸிகா ஹேதிரேகமஶ்வஸ்யேவ வ்ருஷண꞉ க்ரந்த³ ஏதி .
அபி⁴பூர்வம் நிர்ணயதே நமோ அஸ்த்வஸ்மை ..
யோ(அ)ந்தரிக்ஷே திஷ்ட²தி விஷ்டபி⁴தோ(அ)யஜ்வன꞉ ப்ரம்ருணந்தே³வபீயூன் .
தஸ்மை நமோ த³ஶபி⁴꞉ ஶக்வரீபி⁴꞉ ..
துப்⁴யமாரண்யா꞉ பஶவோ ம்ருகா³ வனே ஹிதா ஹம்ஸா꞉ ஸுபர்ணா꞉ ஶகுனா வயாம்ஸி .
தவ யக்ஷம் பஶுபதே அப்ஸ்வ(அ)ந்தஸ்துப்⁴யம் க்ஷரந்தி தி³வ்யா ஆபோ வ்ருதே⁴ ..
ஶிம்ஶுமாரா அஜக³ரா꞉ புரீகயா ஜஷா மத்ஸ்யா ரஜஸா யேப்⁴யோ அஸ்யஸி .
ந தே தூ³ரம் ந பரிதிஷ்டா²ஸ்தி தே ப⁴வ ஸத்³ய꞉ ஸர்வான் பரி பஶ்யஸி பூ⁴மிம் பூர்வஸ்மாத்³த⁴ம்ஸ்யுத்தரஸ்மின் ஸமுத்³ரே ..
மா நோ ருத்³ர தக்மனா மா விஷேண மா ந꞉ ஸம் ஸ்ரா தி³வ்யேநாக்³னினா .
அன்யத்ராஸ்மத்³வித்³யுதம் பாதயைதாம் ..
ப⁴வோ தி³வோ ப⁴வ ஈஶே ப்ருதி²வ்யா ப⁴வ ஆ பப்ர உர்வந்தரிக்ஷம் .
தஸ்மை நமோ யதமஸ்யாம் தி³ஶீத꞉ ..
ப⁴வ ராஜன் யஜமானாய ம்ருஜ பஶூனாம் ஹி பஶுபதிர்ப³பூ⁴வித² .
ய꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴தி ஸந்தி தே³வா இதி சதுஷ்பதே³ த்³விபதே³(அ)ஸ்ய ம்ருட³ ..
மா நோ மஹாந்தமுத மா நோ அர்ப⁴கம் மா நோ வஹந்தமுத மா நோ வக்ஷ்யத꞉ .
மா நோ ஹிஸீ꞉ பிதரம் மாதரம் ச ஸ்வாம் தன்வம் ருத்³ர மா ரீரிஷோ꞉ ந꞉ ..
ருத்³ரஸ்யைலப³காரேப்⁴யோ(அ)ஸம்ஸூக்தகி³லேப்⁴ய꞉ .
இத³ம் மஹாஸ்யேப்⁴ய꞉ ஶ்வப்⁴யோ அகரம் நம꞉ ..
நமஸ்தே கோ⁴ஷிணீப்⁴யோ நமஸ்தே கேஶினீப்⁴ய꞉ .
நமோ நமஸ்க்ருதாப்⁴யோ நம꞉ ஸம்பு⁴ஞ்ஜதீப்⁴ய꞉ .
நமஸ்தே தே³வ ஸேநாப்⁴ய꞉ ஸ்வஸ்தி நோ அப⁴யம் ச ந꞉ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |