அதர்வ வேதத்திலிருந்து வித்மா ஶரஸ்ய ஸூக்தம்

வித்³மா ஶரஸ்ய பிதரம் பர்ஜன்யம் பூ⁴ரிதா⁴யஸம் . வித்³மோ ஷ்வஸ்ய மாதரம் ப்ருதி²வீம் பூ⁴ரிவர்பஸம் ..1.. ஜ்யாகே பரி ணோ நமாஶ்மானம் தன்வம் க்ருதி⁴ . வீடு³ர்வரீயோ(அ)ராதீரப த்³வேஷாம்ஸ்யா க்ருதி⁴ ..2.. வ்ருக்ஷம் யத்³கா³வ꞉ பரிஷஸ்வஜ....

வித்³மா ஶரஸ்ய பிதரம் பர்ஜன்யம் பூ⁴ரிதா⁴யஸம் .
வித்³மோ ஷ்வஸ்ய மாதரம் ப்ருதி²வீம் பூ⁴ரிவர்பஸம் ..1..
ஜ்யாகே பரி ணோ நமாஶ்மானம் தன்வம் க்ருதி⁴ .
வீடு³ர்வரீயோ(அ)ராதீரப த்³வேஷாம்ஸ்யா க்ருதி⁴ ..2..
வ்ருக்ஷம் யத்³கா³வ꞉ பரிஷஸ்வஜானா அனுஸ்பு²ரம் ஶரமர்சந்த்ய்ருபு⁴ம் .
ஶருமஸ்மத்³யாவய தி³த்³யுமிந்த்³ர ..3..
யதா² த்³யாம் ச ப்ருதி²வீம் சாந்தஸ்திஷ்ட²தி தேஜனம் .
ஏவா ரோக³ம் சாஸ்ராவம் சாந்தஸ்திஷ்ட²து முஞ்ஜ இத்..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |