பரத்யங்கிரா சூக்தம்

யாம் கல்பயந்தி வஹதௌ வதூ⁴மிவ விஶ்வரூபாம் ஹஸ்தக்ருதாம் சிகித்ஸவ꞉ .
ஸாராதே³த்வப நுதா³ம ஏனாம் ..1..
ஶீர்ஷண்வதீ நஸ்வதீ கர்ணிணீ க்ருத்யாக்ருதா ஸம்ப்⁴ருதா விஶ்வரூபா .
ஸாராதே³த்வப நுதா³ம ஏனாம் ..2..
ஶூத்³ரக்ருதா ராஜக்ருதா ஸ்த்ரீக்ருதா ப்³ரஹ்மபி⁴꞉ க்ருதா .
ஜாயா பத்யா நுத்தேவ கர்தாரம் ப³ந்த்⁴வ்ருச்ச²து ..3..
அனயாஹமோஷத்⁴யா ஸர்வா꞉ க்ருத்யா அதூ³து³ஷம் .
யாம் க்ஷேத்ரே சக்ருர்யாம் கோ³ஷு யாம் வா தே புருஷேஷு ..4..
அக⁴மஸ்த்வக⁴க்ருதே ஶபத²꞉ ஶபதீ²யதே .
ப்ரத்யக்ப்ரதிப்ரஹிண்மோ யதா² க்ருத்யாக்ருதம் ஹனத்..5..
ப்ரதீசீன ஆங்கி³ரஸோ(அ)த்⁴யக்ஷோ ந꞉ புரோஹித꞉ .
ப்ரதீசீ꞉ க்ருத்யா ஆக்ருத்யாமூன் க்ருத்யாக்ருதோ ஜஹி ..6..
யஸ்த்வோவாச பரேஹீதி ப்ரதிகூலமுதா³ய்யம் .
தம் க்ருத்யே(அ)பி⁴நிவர்தஸ்வ மாஸ்மான் இசோ² அநாக³ஸ꞉ ..7..
யஸ்தே பரூம்ஷி ஸந்த³தௌ⁴ ரத²ஸ்யேவ ர்பு⁴ர்தி⁴யா .
தம் க³ச்ச² தத்ர தே(அ)யனமஜ்ஞாதஸ்தே(அ)யம் ஜன꞉ ..8..
யே த்வா க்ருத்வாலேபி⁴ரே வித்³வலா அபி⁴சாரிண꞉ .
ஶம்ப்⁴வித³ம் க்ருத்யாதூ³ஷணம் ப்ரதிவர்த்ம புன꞉ஸரம் தேன த்வா ஸ்னபயாமஸி ..9..
யத்³து³ர்ப⁴கா³ம் ப்ரஸ்னபிதாம் ம்ருதவத்ஸாமுபேயிம .
அபைது ஸர்வம் மத்பாபம் த்³ரவிணம் மோப திஷ்ட²து ..10.. {1}
யத்தே பித்ருப்⁴யோ த³த³தோ யஜ்ஞே வா நாம ஜக்³ருஹு꞉ .
ஸந்தே³ஶ்யாத்ஸர்வஸ்மாத்பாபாதி³மா முஞ்சந்து த்வௌஷதீ⁴꞉ ..11..
தே³வைனஸாத்பித்ர்யான் நாமக்³ராஹாத்ஸந்தே³ஶ்யாத³பி⁴நிஷ்க்ருதாத்.
முஞ்சந்து த்வா வீருதோ⁴ வீர்யேண ப்³ரஹ்மணா ருக்³பி⁴꞉ பயஸா ருஷீணாம் ..12..
யதா² வாதஶ்ச்யாவயதி பூ⁴ம்யா ரேணுமந்தரிக்ஷாச்சாப்⁴ரம் .
ஏவா மத்ஸர்வம் து³ர்பூ⁴தம் ப்³ரஹ்மனுத்தமபாயதி ..13..
அப க்ராம நானத³தீ வினத்³தா⁴ க³ர்த³பீ⁴வ .
கர்த்ரூன் நக்ஷஸ்வேதோ நுத்தா ப்³ரஹ்மணா வீர்யாவதா ..14..
அயம் பந்தா²꞉ க்ருத்யேதி த்வா நயாமோ(அ)பி⁴ப்ரஹிதாம் ப்ரதி த்வா ப்ர ஹிண்ம꞉ .
தேநாபி⁴ யாஹி ப⁴ஞ்ஜத்யனஸ்வதீவ வாஹினீ விஶ்வரூபா குரூதினீ ..15..
பராக்தே ஜ்யோதிரபத²ம் தே அர்வாக³ன்யத்ராஸ்மத³யனா க்ருணுஷ்வ .
பரேணேஹி நவதிம் நாவ்யா அதி து³ர்கா³꞉ ஸ்ரோத்யா மா க்ஷணிஷ்டா²꞉ பரேஹி ..16..
வாத இவ வ்ருக்ஷான் நி ம்ருணீஹி பாத³ய மா கா³மஶ்வம் புருஷமுச்சி²ஷ ஏஷாம் .
கர்த்ரூன் நிவ்ருத்யேத꞉ க்ருத்யே(அ)ப்ரஜாஸ்த்வாய போ³த⁴ய ..17..
யாம் தே ப³ர்ஹிஷி யாம் ஶ்மஶானே க்ஷேத்ரே க்ருத்யாம் வலக³ம் வா நிசக்²னு꞉ .
அக்³னௌ வா த்வா கா³ர்ஹபத்யே(அ)பி⁴சேரு꞉ பாகம் ஸந்தம் தீ⁴ரதரா அநாக³ஸம் ..18..
உபாஹ்ருதமனுபு³த்³த⁴ம் நிகா²தம் வைரம் த்ஸார்யன்வவிதா³ம கர்த்ரம் .
ததே³து யத ஆப்⁴ருதம் தத்ராஶ்வ இவ வி வர்ததாம் ஹந்து க்ருத்யாக்ருத꞉ ப்ரஜாம் ..19..
ஸ்வாயஸா அஸய꞉ ஸந்தி நோ க்³ருஹே வித்³மா தே க்ருத்யே யதிதா⁴ பரூம்ஷி .
உத்திஷ்டை²வ பரேஹீதோ(அ)ஜ்ஞாதே கிமிஹேச்ச²ஸி ..20.. {2}
க்³ரீவாஸ்தே க்ருத்யே பாதௌ³ சாபி கர்த்ஸ்யாமி நிர்த்³ரவ .
இந்த்³ராக்³னீ அஸ்மான் ரக்ஷதாம் யௌ ப்ரஜானாம் ப்ரஜாவதீ ..21..
ஸோமோ ராஜாதி⁴பா ம்ருடி³தா ச பூ⁴தஸ்ய ந꞉ பதயோ ம்ருட³யந்து ..22..
ப⁴வாஶர்வாவஸ்யதாம் பாபக்ருதே க்ருத்யாக்ருதே .
து³ஷ்க்ருதே வித்³யுதம் தே³வஹேதிம் ..23..
யத்³யேயத² த்³விபதீ³ சதுஷ்பதீ³ க்ருத்யாக்ருதா ஸம்ப்⁴ருதா விஶ்வரூபா .
ஸேதோ(அ)ஷ்டாபதீ³ பூ⁴த்வா புன꞉ பரேஹி து³சு²னே ..24..
அப்⁴யக்தாக்தா ஸ்வரங்க்ருதா ஸர்வம் ப⁴ரந்தீ து³ரிதம் பரேஹி .
ஜானீஹி க்ருத்யே கர்தாரம் து³ஹிதேவ பிதரம் ஸ்வம் ..25..
பரேஹி க்ருத்யே மா திஷ்டோ² வித்³த⁴ஸ்யேவ பத³ம் நய .
ம்ருக³꞉ ஸ ம்ருக³யுஸ்த்வம் ந த்வா நிகர்துமர்ஹதி ..26..
உத ஹந்தி பூர்வாஸினம் ப்ரத்யாதா³யாபர இஷ்வா .
உத பூர்வஸ்ய நிக்⁴னதோ நி ஹந்த்யபர꞉ ப்ரதி ..27..
ஏதத்³தி⁴ ஶ்ருணு மே வசோ(அ)தே²ஹி யத ஏயத² .
யஸ்த்வா சகார தம் ப்ரதி ..28..
அநாகோ³ஹத்யா வை பீ⁴மா க்ருத்யே மா நோ கா³மஶ்வம் புருஷம் வதீ⁴꞉ .
யத்ரயத்ராஸி நிஹிதா ததஸ்த்வோத்தா²பயாமஸி பர்ணால்லகீ⁴யஸீ ப⁴வ ..29..
யதி³ ஸ்த² தமஸாவ்ருதா ஜாலேனபி⁴ஹிதா இவ .
ஸர்வா꞉ ஸம்லுப்யேத꞉ க்ருத்யா꞉ புன꞉ கர்த்ரே ப்ர ஹிண்மஸி ..30..
க்ருத்யாக்ருதோ வலகி³னோ(அ)பி⁴நிஷ்காரிண꞉ ப்ரஜாம் .
ம்ருணீஹி க்ருத்யே மோச்சி²ஷோ(அ)மூன் க்ருத்யாக்ருதோ ஜஹி ..31..
யதா² ஸூர்யோ முச்யதே தமஸஸ்பரி ராத்ரிம் ஜஹாத்யுஷஸஶ்ச கேதூன் .
ஏவாஹம் ஸர்வம் து³ர்பூ⁴தம் கர்த்ரம் க்ருத்யாக்ருதா க்ருதம் ஹஸ்தீவ ரஜோ து³ரிதம் ஜஹாமி ..32..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |