महागणपति मंत्र

Transcript

महागणपतिमन्त्रः

अस्य श्री महागणपतिमन्त्रस्य
गणकऋषिः
निचृद्गायत्रीच्छन्दः
महागणपतिर्देवता
महागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः


करन्यासः

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गाम् - अंगुष्ठाभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गीम् - तर्जनीभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गूम् - मध्यमाभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गैम् - अनामिकाभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गौम् - कनिष्ठिकाभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गः - करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

अङ्गन्यासः

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गाम् - हृदयाय नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गीम् - शिरसे स्वाहा
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गूम् - शिखायै वषट्
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गैम् - कवचाय हुं
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गौम् - नेत्रत्रयाय वौषट्
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गः अस्त्राय फट्

ध्यानम्

बीजापूर - गदेक्षुकार्मुक - रुजाचक्राब्ज - पाशोत्पल-
व्रीह्यग्र - स्वविषाणरत्नकलश - प्रोद्यत्कराम्भोरुहः।
ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया - ऽऽश्लिष्टोज्ज्वलद्भूषया
विश्वोत्पत्ति - विपत्तिसंस्थितकरो विघ्नो विशिष्टार्थदः॥

मानसपूजा

वम् - अबात्मना जलं कल्पयामि
लम् - पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि
हम् - आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि
यम् - वाय्वात्मना धूपं कल्पयामि
रम् - अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि
ठ्वम् - अमृतात्माना नैवेद्यं कल्पयामि

मन्त्रः

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा

उत्तरन्यासः

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गाम् - अंगुष्ठाभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गीम् - तर्जनीभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गूम् - मध्यमाभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गैम् - अनामिकाभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गौम् - कनिष्ठिकाभ्यां नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गः - करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गाम् - हृदयाय नमः
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गीम् - शिरसे स्वाहा
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गूम् - शिखायै वषट्
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गैम् - कवचाय हुं
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गौम् - नेत्रत्रयाय वौषट्
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गः अस्त्राय फट्

गणकऋषिः
निचृद्गायत्रीच्छन्दः
महागणपतिर्देवता


वम् - अबात्मना जलं कल्पयामि
लम् - पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि
हम् - आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि
यम् - वाय्वात्मना धूपं कल्पयामि
रम् - अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि
ठ्वम् - अमृतात्माना नैवेद्यं कल्पयामि

मया कृतम् इदं जपम् ॐ तत् सत् ब्रह्मार्पणमस्तु

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2452446